Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CTTC UPC

Centre Tecnològic de Transferència de calor

CTTC centra les seves activitats en la transferència del calor i massa amb aplicacions transversals tant en Tecnologies de la Producció, en Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient, així com en TIC. Compten amb 1 patent registrada.

Compten amb dues grans àrees d'expertesa:

Com a Recerca Bàsica

Es treballa en la formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental del calor i dels fenòmens de transferència de massa. Comprèn la convecció natural i forçada; simulació de models de turbulència; combustió, flux bifàsic; canvi de fase sòlid-líquid; radiació; medis porosos; Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer (CFD&HT); Aerodinàmica; High Performance Computing: algorismes numèrics, solvers i computació paral•lela.

Des de la Recerca Aplicada industrial

• Refrigeració (compressió, absorció, compressors);
• HVAC (arquitectura bioclimàtica, ventilació, difusió de contaminants);
• Sistemes solars actius i passius (col•lectors solars amb superfícies transparents aïllants, façanes envidrades en edificis);
• Energia solar tèrmica d'alta temperatura;
• Bescanviadors de calor (radiadors, condensadors i evaporadors, cremadors);
• Acumulació d'energia amb materials de canvi de fase;
• Refrigeració  
• Condicionament d'aire en els camps de l’automoció i l'aeronàutica; aerodinàmica.


Els sectors industrials en els que s'ha treballat són:

Refrigeració, compressors hermètics, HVAC, col•lectors solars, façanes envidrades; absorció; arquitectura bioclimàtica, bescanviadors de calor; condensadors i evaporadors; cortines d'aire; acumuladors d’energia; motllos;;trefilat de cables; aerogeneradors; centrals d'energia solar d'alta temperatura.

 

 

Radiadors d'automòbil

 

 

 

Caixes d'embalatge


http://www.cttc.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

  • Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

    El Centre de Transferència del Calor i Massa (CTTC UPC) coordina el projecte del Programa KIC InnoEnergy sobre sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Thermal Energy Storage-TES) per a energia solar de concentració (Concentrated Solar Power-CSP), amb l’objectiu de reduir els alts costos de capital i de manteniment d’aquests sistemes, desenvolupant eines d’enginyeria d’anàlisi avançades, i proposant solucions òptimes i innovadores.
     
    CTTC UPC ha finalitzat la versió beta de dos codis (STES i LTES), dues eines de simulació innovadores que permeten l’anàlisi tèrmica i fluídica detallada de sistemes d’emmagatzematge per calor sensible i latent. Els codis permeten: i)l'anàlisi de simulació avançat amb un temps computacional relativament baix, ii) la simulació d'una àmplia gamma de sistemes d'emmagatzematge (doble tanc, termoclina, etc.) iii) l’anàlisi dels diferents modes d’operació de la planta, iv) el tractament especial dels sistemes d’emmagatzematge per calor latent mitjançant material de canvi de fase encapsulat i v) l'anàlisi econòmica dels acumuladors d’energia per assolir un cost mínim d'inversió i de funcionament. (Credit photo: Gemasolar Central Tower CSP plant).