SISTEMES DE PROPULSIÓ

 • Sistemes de propulsió avançats elèctrics (electromobilitat) i híbrids
 • Emmagatzematge d'electricitat
 • Càrrega ràpida (amb contacte i sense)
 • Combustibles alternatius (hidrogen, sintètics). Ús d'hidrogen per a transport pesant.
 • Sistemes termoelèctrics d'alta eficiència
 • Optimització de motors d'ions en combustió
 • Acústica i anàlisi del senyal de vibració
 • Sistemes de refrigeració avançats
 • Catalitzadors per eliminar emissions de metà en vehicles impulsats per gas natural
 • Catalitzadors per a l'eliminació del sutge i el monòxid de carboni en vehicles impulsats per benzina i dièsel

MATERIALS AVANÇATS

 • Materials avançats de substitució: materials reciclats i reciclables
 • Nanomaterials multifuncionals
 • Disseny de multimaterials
 • Materials lleugers i resistents
 • Revestiments de superfícies
 • Tribologia
 • Tecnologies de conformació de materials
 • Resistència de materials i mecànica de sòlids deformables
 • Aliatges metàl·lics d'alta resistència per disseny microestructural
 • Funcionalització de materials per a resistència mecànica, conductivitat elèctrica, biocompatibilitat, soldabilitat
 • Substitució de materials escassos. Recuperació de terres rares.

SIMULACIÓ

 • Dinàmica computacional de fluids (aerodinàmica, aeroacústica, transferència de calor...)
 • Simulació de la gestió del trànsit
 • Mecànica computacional estructural (xoc, rigidesa, dinàmica, durabilitat, vibroacústica...)
 • Avaluació del comportament dinàmic tèrmic i fluïdic dels components
 • Consum de combustible i d'energia
 • Caracterització de les fonts de llum i disseny de sistemes d'il·luminació
 • Ergonomia
 • Disseny de components per CFD (Dinàmica de Fluids Computacional) i CSM (Mecànica de Sòlids Computacional)

FABRICACIÓ AVANÇADA

 • Fabricació flexible
 • Disseny per a fabricació circular
 • Eficiència en els processos de fabricació
 • Tecnologies assistides per ordinador
 • Sistemes logístics intel·ligents
 • Control de qualitat
 • Processos de fabricació additiva de materials metàl·lics

SEGURETAT I CONFORT

 • Seguretat activa i passiva

 • Integritat estructural i fiabilitat

 • Biomecànica

 • Interfície de controlador de vehicle adaptativa i integrada

 • Sistemes de visió posterior

 • Connectivitat màquina a màquina

 • Sistemes de visió intel·ligent

 • Sensors

 • Infotainment i telemàtica

 • Sistemes assistits per a la conducció autònoma

 • Interfícies hàptiques

 • Sistemes de visualització avançats (realitat virtual i augmentada)

 • Confort acústic: soroll, vibracions i estridències

ELECTRICITAT, ELECTRÒNICA

 • Interfícies home-màquina (HMI)
 • Software per a la gestió intel·ligent dels components elèctrics del vehicle
 • Tecnologia d'antena intel·ligent per a sistemes sense fils
 • Sistemes d'alta tensió i distribució d'energia
 • Gestió de l'energia
 • Bateries intel·ligents amb materials, dissenys i tecnologies innovadors
 • Càrrega bidireccional
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Electrònica de potència
 • Sistemes d'assistència al conductor (ADES Avançada)

MOBILITAT INTEL·LIGENT

 • Mobilitat urbana sostenible

 • Models de trànsit dinàmics

 • Aplicacions per a gestió activa i informació de trànsit

 • Xarxes de rutes flexibles

 • Senyals de trànsit adaptatius

 • Conducció Autònoma

 • Logística urbana

 • Algorismes d'itineraris

 • Integració per a ciutats intel·ligents

 • Desenvolupament de Protocols / Dispositius de comunicació V2I (Vehicle-to- Infraestructure) i V2V (Vehicle-to-Vehicle)

 • Gestió de vehicles elèctrics compartits

 • Machine learning per analitzar dades capturades amb dispositius IoT

   

VEHICLE ELÈCTRIC

 • Sistemes de tracció (morfologies de màquines elèctriques de reluctància i d'imants permanents, sistemes híbrids, motors flux axial…)
 • Modelització i control de motors elèctrics
 • Disseny i desenvolupament de carregadors i sistemes V2G (Vehicle-to-grid) / V2H (Vehicle-to-Home) basats en protocols propietaris i estàndards
 • Definició d'especificacions per a estacions de càrrega
 • Disseny d'estacions de recàrrega ultraràpida
 • Carregadors de bateries
 • Sistemes de gestió de bateries. Bateries intel·ligents. Cicle de vida i segona vida.
 • Nous requeriments d'EMC del vehicle elèctric
 • Connectivitat del vehicle elèctric amb el seu entorn
 • Aeronàutica i generació de soroll
 • Anàlisi de l'impacte de vehicles elèctrics a les xarxes elèctriques
 • Anàlisi de nous models de negoci per a vehicles elèctrics
 • Smart Grids
 • Control i gestió d'energia per a vehicles elèctrics en piles de combustible híbrides

PROJECTES RELACIONATS