Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

AVÍS LEGAL

El present document té com a finalitat informar-lo dels seus drets i de les condicions d'ús del present lloc web i dels serveis als que pot accedir mitjançant el mateix, en acompliment de les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com a la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Tanmateix, tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, acceptant expressament les disposicions aquí exposades, així com comprometent-se a l’acompliment de qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem  de que en el moment en què un usuari enregistra les seves dades de caràcter personal als nostres servidors o fa una petició d'informació per qualsevol mitjà, aquestes i/o les generades per les comunicacions electròniques a través dels portals de FUNDACIÓ CIT-UPC són incorporats a les nostres bases de dades per satisfer les consultes i/o altres tràmits o serveis posteriors.

Les dades que ens faciliti s'incorporaran a fitxers degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a la Agencia Española de Protección de Datos, amb alguna de les següents denominacions: “CONTACTES MARKETING”, i “PERSONAL”, sota la responsabilitat, titularitat i propietat de la Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb les següents dades identificatives:

Denominació Social: Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
Domicili Social: C / Jordi Girona 31, 08034 Barcelona
CIF / NIF: G-65497182
Telèfon: +34 972 42 86 85
Fax: +34 972 42 81 64
e-Mail: info.cit@upc.edu
Inscripció en el Registre: inscrita al Registre de fundacions de la generalitat num. 2673
Nom de domini: cit.upc.edu


FINALITATS

El fitxer “CONTACTES MARKETING” té com a finalitat fonamental remetre la newsletter de notícies de FUNDACIÓ CIT-UPC i informar a l’usuari d’activitats i noticies del seu interès, per la qual cosa podrà rebre qualsevol tipus de comunicació per correu electrònic, o altres mitjans, com comunitats socials, xats o per qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions informatives. Aquestes comunicacions estaran sempre relacionades amb els serveis o interessos de la  FUNDACIÓ CIT-UPC o de les universitats o del món científic i tecnològic o dels col·laboradors o socis amb els que aquesta entitat hagi assolit algun acord de col·laboració. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions seran sempre realitzades per part de FUNDACIÓ CIT-UPC. El fitxer “PERSONAL”, té com a finalitat la gestió administrativa del propi personal de la fundació.

Tots dos fitxers podran ser utilitzats també amb finalitats estadístiques, històriques, científiques o per atendre peticions de les autoritats competents, en aquells casos en què així ho exigeixi la Llei.

CONSENTIMENT I QUALITAT DE LES DADES

Mitjançant l'acceptació expressa d'aquestes condicions l'usuari autoritza expressament a FUNDACIÓ CIT-UPC per a què les dades enregistrades i quantes s'obtinguin per al desenvolupament de les relacions mútues, puguin ser tractades directament i/o facilitades a les empreses i/o institucions amb les que la Fundació hagi de relacionar-se per dur a terme els serveis sol·licitats.

FUNDACIÓ CIT-UPC  informa i garanteix als usuaris que les seves dades personals no són ni seran cedides o comunicades en cap cas a terceres companyies o entitats, a excepció d’aquelles a les que estigui obligada per llei o d'aquelles encarregades sota contracte de confidencialitat del tractament de les dades per compte de FUNDACIÓ CIT-UPC, per acomplir amb les finalitats del servei.  No obstant això, només seran facilitades aquelles dades considerades imprescindibles per l'activitat concreta que s'hagi de realitzar. Si fos necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, no prevista als paràgrafs anteriors, es sol·licitaria -de forma prèvia- el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars de les dades.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries i obligatòries, ja que són les imprescindibles per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades i/o actualitzades, FUNDACIÓ CIT-UPC no garanteix que la informació i/o serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

A la finalització de la relació amb l’usuari, les dades seran cancel·lades quedant enregistrades únicament aquelles que siguin necessàries per a qualsevol ús amb fins històrics, estadístics o científics, o que siguin sol·licitades per una autoritat competent (judicial, policial...) d'acord amb la legislació específica.

EXERCICI DELS SEUS DRETS

D'acord amb la legislació vigent, tots els usuaris tenen el dret d'accés a la informació relativa a les seves dades continguda als fitxers de la Fundació, a la rectificació de les seves dades si són errònies i/o no estan actualitzades i a la cancel·lació de les mateixes una vegada acabada la relació i/o les finalitats per les que van ser captades pels portals de FUNDACIÓ CIT-UPC.

Per exercitar aquests drets, els usuaris poden dirigir-se mitjançant un escrit, signat i adjuntant una fotocòpia del D.N.I., per correu postal a l'adreça següent: Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia – C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona o per mail a: info.cit@upc.edu  De la mateixa manera, l'usuari podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, per la mateixa via i de la mateixa forma.

SECRET I SEGURETAT

FUNDACIÓ CIT-UPC garanteix el secret i la confidencialitat de totes les dades facilitades pels usuaris. També ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives -especificades per llei per al nivell de seguretat dels fitxers- i que són necessàries per garantir la privacitat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I RESPONSABILITAT

FUNDACIÓ CIT-UPC es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web cit.upc.edu, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent com a comunicació suficient la publicació al lloc web.

FUNDACIÓ CIT-UPC s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts a tercers llocs web (links). Com que no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, FUNDACIÓ CIT-UPC no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, FUNDACIÓ CIT-UPC manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

FUNDACIÓ CIT-UPC no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat 's, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina Web.

Tanmateix i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, FUNDACIÓ CIT-UPC es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a FUNDACIÓ CIT-UPC.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, hauria de funcionar els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. FUNDACIÓ CIT-UPC no descarta la possibilitat que en algun moment existeixin certs errors de programació, treballs de manteniment de la web o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web puntualment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIÓ CIT-UPC és propietària de tots els continguts del lloc web cit.upc.edu o de les llicències necessàries per al seu ús o està autoritzada pels seus propietaris i els posa a disposició dels usuaris, però la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització d’aquest continguts requereix, en tot cas, de l'autorització escrita prèvia per part de FUNDACIÓ CIT-UPC.

Qualsevol ús, no autoritzat prèviament per part de FUNDACIÓ CIT-UPC, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a FUNDACIÓ CIT-UPC i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, FUNDACIÓ CIT-UPC compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

FUNDACIÓ CIT-UPC no autoritza a que tercers puguin redirigir directament a continguts concrets i específics del lloc web, mantenint l'aparença que no s'ha abandonat el lloc web del tercer (mitjançant frames o altres tècniques de resultats similars) i en tot cas, caldrà redirigir al lloc web principal de FUNDACIÓ CIT-UPC, de tal manera que sigui evident per a l'usuari que el lloc web que visita és el de FUNDACIÓ CIT-UPC.

ÚS DE COOKIES I DE FITXERS D'ACTIVITAT

FUNDACIÓ CIT-UPC  pel seu propi compte o per la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament (com per exemple UPCNET, Google...), pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de enregistrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de enregistrar-se de nou en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades...

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o del tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis i la prestació requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

CODI ÈTIC

La utilització dels serveis i continguts dels portals de FUNDACIÓ CIT-UPC estan subjectes a la legislació vigent i als principis de bona fe i no alteració de l'ordre públic, en especial a les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

L'usuari no utilitzarà els portals de la FUNDACIÓ CIT-UPC per transmetre, comunicar o difondre, de qualsevol manera, opinions o continguts il·legals, difamatoris, vulgars o que de qualsevol altra manera puguin ferir la sensibilitat dels altres o atemptar contra els valors o dignitat de la persona.

Es prohibeix tot ús dels portals amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma la utilització i normal funcionament del portal i que directa o indirectament atemptin contra aquest o contra qualsevol tercer.

La Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya es reserva el dret, sense necessitat de previ avís, de suspendre el servei a un usuari si la seva conducta és contrària a aquest Codi Ètic.

MODIFICACIONS DE L’AVÍS LEGAL

FUNDACIÓ CIT-UPC es reserva el dret a modificar el present Avís Legal sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per part de l'usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions.

L'usuari accepta que la versió redactada en català d'aquest document prevaldrà sobre qualsevol versió d'aquest en un altre idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint íntegrament en tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient afectades la resta d'estipulacions en cas que una d'elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas haurà de substituir aquesta per una que preserva els efectes perseguits pel Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació del l'Avís Legal. El no exercici o execució per part de FUNDACIÓ CIT-UPC de qualsevol dret o disposició continguts en aquest avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit.

Aquest avís legal ha estat redactat el 7 de gener de 2013.