Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CTTC UPC

Centre Tecnològic de Transferència de calor

CTTC centra les seves activitats en la transferència del calor i massa amb aplicacions transversals tant en Tecnologies de la Producció, en Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient, així com en TIC. Compten amb 1 patent registrada.

Compten amb dues grans àrees d'expertesa:

Com a Recerca Bàsica

Es treballa en la formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental del calor i dels fenòmens de transferència de massa. Comprèn la convecció natural i forçada; simulació de models de turbulència; combustió, flux bifàsic; canvi de fase sòlid-líquid; radiació; medis porosos; Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer (CFD&HT); Aerodinàmica; High Performance Computing: algorismes numèrics, solvers i computació paral•lela.

Des de la Recerca Aplicada industrial

• Refrigeració (compressió, absorció, compressors);
• HVAC (arquitectura bioclimàtica, ventilació, difusió de contaminants);
• Sistemes solars actius i passius (col•lectors solars amb superfícies transparents aïllants, façanes envidrades en edificis);
• Energia solar tèrmica d'alta temperatura;
• Bescanviadors de calor (radiadors, condensadors i evaporadors, cremadors);
• Acumulació d'energia amb materials de canvi de fase;
• Refrigeració  
• Condicionament d'aire en els camps de l’automoció i l'aeronàutica; aerodinàmica.


Els sectors industrials en els que s'ha treballat són:

Refrigeració, compressors hermètics, HVAC, col•lectors solars, façanes envidrades; absorció; arquitectura bioclimàtica, bescanviadors de calor; condensadors i evaporadors; cortines d'aire; acumuladors d’energia; motllos;;trefilat de cables; aerogeneradors; centrals d'energia solar d'alta temperatura.

 

 

Radiadors d'automòbil

 

 

 

Caixes d'embalatge


http://www.cttc.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19