Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LABSON UPC

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics

LABSON és un laboratori d'investigació aplicada, que realitza estudis teòrics i de simulació complementats amb suport experimental. L’objectiu general del LABSON es generar coneixements multidisciplinars que incideixin en el disseny i desenvolupament de sistemes fluidmecànics, oleohidràulics i pneumàtics, així com en la seva aplicació a la automatització de maquinària i processos industrials.

Les seves principals àrees d’actuació són:

Concepció, disseny, simulació i càlcul fins el prototip i assaig de:

• Components i sistemes Fluidomecànica, oleohidràulics i pneumàtics.
• Sistemes de mesura.
• Equips de demostració

Disseny d'instal·lacions automatitzables i sistemes fluidotècnics de potència

Assaigs a nivell industrial per avaluar les característiques de funcionament dels equips, el seu comportament, etc …

Dictamens

• Calibracions
• Informes de diagnòstic
• Informes sobre l'estat de l'art (desenvolupament tecnològic)
• Informes sobre recomanacions
• Selecció de sistemes de mesura i protocols d'assaig

LABSON ha registrat 7 Patents.


Els sectors industrials en els que ha desenvolupat les seves activitats són:

Sector agrícola i ramaderBéns d'equipEnergies renovables

 

Sector mòbil, maquinària d’elevació i transport, maquinària de manteniment i neteja de les vies públiques.


http://www.upclabson.com/index.php | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19