Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Consell Avaluador de Centres

El Consell Avaluador de Centres és el responsable d’avaluar les candidatures i de prendre les decisions raonades sobre les altes i baixes de Centres Membres de CIT UPC. El Consell Avaluador de Centres es reunirà per l'avaluació de les candidatures presentades a convocatòria del President de CIT UPC.

Les competències i responsabilitats del Consell Avaluador de Centres es descriuen en les següents seccions.

Composició: El Consell estarà format per sis membres, amb una durada de 3 anys.

- President: Un Vicerector nomenat pel President del Patronat de CIT UPC

- Membres:

  • 1 representant de la xarxa TECNIO/ACC1Ó nomenat pel Patronat, d’acord amb ACC1Ó.
  • 1 representant del Ministeri amb competències en Ciència i Tecnologia del Govern de l’Estat.
  • 1 membre del Patronat de CIT UPC, a proposta del President de CIT UPC, nomenat pel Patronat.
  • 2 representants d'Empreses membres del Consell Empresarial de CIT UPC, nomenats pel Patronat.

La Direcció de CIT UPC exercirà les funcions de Secretaria del Consell, amb veu però sense vot.