Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Consell Avaluador de Centres

El Consell Avaluador de Centres és el responsable d’avaluar les candidatures i de prendre les decisions raonades sobre les altes i baixes de Centres Membres de CIT UPC. El Consell Avaluador de Centres es reunirà quatre vegades a l’any, sempre que existeixin candidatures presentades per a ser avaluades, i sempre que el convoqui el President de CIT UPC. Les competències i responsabilitats del Consell Avaluador de Centres es descriuen en les següents seccions.

 

Composició:

El Consell estarà format per sis membres, amb una durada de 3 anys:

  -President: Un Vicerector nomenat pel President del Patronat de CIT UPC

  -Membres:

       1 Membre del Patronat de CIT UPC, a proposta del President de CIT UPC nomenat pel Patronat.

       1 Representant (Director/a) dels Centres Membres de CIT UPC.

       3 Representants del món empresarial, nomenats pel Patronat.

 

La Direcció de CIT UPC exercirà les funcions de Secretaria del Consell, amb veu però sense vot.