Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Procediment d'alta de Centres Membres

El procediment d’alta del Grup, Centre o Estructura de R+D i Transferència de Tecnologia de la UPC candidat, s’inicia amb una sol·licitud formal d'incorporació, conformada amb la presentació d’una Fitxa de Sol·licitud, d’una Memòria de Sol·licitud i el Document de Compromís de Col·laboració, en base a la qual, el Consell Avaluador de Centres de la Fundació, realitzarà l'avaluació i selecció dels grups candidats.

  • El candidat UPC, mitjançant una Comunicació del seu Director/a (info.cit@upc.edu), manifesta a CIT UPC el seu interès per presentar la seva Sol·licitud per esdevenir Centre Membre de CIT UPC.
  • CIT UPC, en col·laboració amb els serveis administratius de la UPC, facilitarà al Centre candidat les dades preliminars d’activitat, per tal que aquest les validi i completi la Fitxa de Sol·licitud.
  • El Centre candidat elabora la Memòria de Sol·licitud, a partir d'un format estàndard, que inclou un perfil i currículum científic-tecnològic, una descripció del seu model de negoci, un ventall d’indicadors, així com els objectius i una previsió d’actuacions a 3 anys. Amb la signatura del Document de Compromís amb CIT UPC, i amb la Fitxa de Sol·licitud, aquests tres documents conformen la Sol·licitud.
  • En un termini de fins a 3 mesos, CIT UPC verificarà les informacions del Dossier de Sol·licitud de la candidatura, podrà demanar la informació complementària pertinent i elaborarà un Informe tècnic previ, dirigit al Consell Avaluador de Centres.
  • El Consell Avaluador, avaluarà les candidatures i emetrà una Resolució dins les següents categories:

A) Incorporació com a Centre Membre CIT: el Centre candidat esdevé Centre Membre CIT de ple dret.

B) Incorporació com a Centre Provisional: el centre candidat s’incorpora a CIT de forma provisional, procedint a una nova avaluació als 18 mesos. Participa en les activitats i rep els serveis de CIT. Els Centres Provisionals no podran rebre suport financer de CIT.

C) No compleix les condicions mínimes. CIT UPC pot col·laborar amb alguns Centres, segons els seus objectius i estratègies, en la  forma que es consideri oportú.

La possibilitat de presentació i avaluació de Dossiers de Sol·licitud estarà oberta permanentment amb un procediment d’avaluació continu, i en funció del calendari i del nombre de sol·licituds  rebudes, el President de CIT UPC convocarà al Consell Avaluador.