Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LA UPC ÉS EL SOCI TECNOLÒGIC D'EXCEL·LÈNCIA PER A LES EMPRESES GRÀCIES A LA QUALITAT DE LA SEVA RECERCA.

OBJECTIUS

Contribuir al benefici general de la Societat i especialment a la millora de la competitivitat de les Empreses, mitjançant la transferència de coneixement tecnològic i la seva valorització.

Fomentar la recerca aplicada, així com la cooperació dels Centres de recerca CIT-UPC i la seva coordinació interna, per a la realització d’accions d’investigació i transferència de resultats d’I+D cap a les Empreses.

Atendre les necessitats tecnològiques de les Empreses, i entitats que ho requereixin, per facilitar un servei tecnològic integral i multidisciplinari, donant així suport a la innovació empresarial.

Augmentar el reconeixement social de la funció de transferència de tecnologia i de valorització dels Centres i de la UPC, a partir de l’excel·lència tecnològica.


 CIT UPC, seguint les recomanacions de la Comisió Europea 2005/251/EC, s'ha adherit a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta pel reclutament d'Investigadors.

 

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que neix amb l'objectiu de posar la capacitat de recerca universitària al servei de les Empreses.

 

MISSIÓ

La Missió de la Fundació CIT UPC és:

Promoure la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, desenvolupament i aplicació en empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat als Centres de R+D de la UPC, especialment als membres de CIT.

A través d’aquesta Missió, CIT UPC serveix als objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya en el foment de la R+D+I, contribuint a la seva difusió i a la prestació de serveis de transferència de tecnologia a les Empreses. Més concretament, CIT UPC promou l’impuls, la identificació, la transferència i la valorització de les tecnologies i dels resultats de la recerca generats als Centres Membres cap a les Empreses, per tal de contribuir a millorar la competitivitat del teixit empresarial català, prioritàriament, i també la de les empreses espanyoles i internacionals, en un entorn global. CIT UPC fomenta la innovació i l’excel·lència mitjançant l’especialització, la coordinació i la integració de les capacitats científiques i tecnològiques dels Centres Membres de CIT UPC, pel seu impuls i consolidació.

 

VISIÓ

La Visió de la Fundació CIT UPC és:

Esdevenir referent internacional d’excel·lència en recerca, transferència de tecnologia i innovació, en àrees tecnològiques amb impacte per les empreses i pel creixement econòmic.

La primera part de la Visió implica assolir el reconeixement de la societat, com un dels principals Agents de desenvolupament econòmic del país, i de les diferents Administracions, com un instrument indispensable en la definició i aplicació de les polítiques científiques i tecnològiques. A la part final, destaca el fet de ser referents, pel coneixement generat en clau de tecnologia pròpia, en el mercat de serveis de recerca sota contracte, per la capacitat de generar valor pel sector empresarial. Els Centres de la UPC membres de CIT UPC són un factor clau del desenvolupament del Sistema Català de Transferència de Tecnologia i del seu arrelament al teixit econòmic i social.

 

VALORS

Les actuacions de CIT UPC es basaran en l'eficiència i en la sostenibilitat, per tal de generar credibilitat i confiança, i satisfer les necessitats i expectatives dels seus diferents grups d'interès, respectant la legislació vigent i en especial la relacionada amb els aspectes ambientals i de seguretat i salut en el treball de les persones.

CIT UPC mantindrà una actitud de col·laboració i cooperació amb tercers, participant activament, sota el model jurídic que en cada cas es determini, en aquelles iniciatives que contribueixin al compliment de la seva Missió.

Com a Valors col·lectius es consideraran:

  • Compromís amb el client.
  • Participació i cooperació.
  • Independència, prestigi i projecció social.
  • Desenvolupament sostenible.
  • Compromís amb la Seguretat i Salut de les persones.