Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

La compatibilitat electromagnètica en els avions

En els propers mesos veurem que ja nos se’ns demanarà que apaguem el telèfon mòbil o la tablet en els avions. Això no ha estat possible fins que no s’ha pogut assegurar la compatibilitat electromagnètica entre els nostres dispositius electrònics personals i els elements de control, navegació i comunicació de les aeronaus. 

L’alta complexitat de les aeronaus actuals fa necessària la realització d’uns complets i costosos processos de proves, assaigs i validacions per obtenir l’acreditació dels vehicles i poder-los posar en servei. Entre tot el conjunt d’avaluacions que es fan, la verificació de la compatibilitat electromagnètica de l’aeronau representa un elevat cost econòmic i de temps degut a les instal·lacions necessàries per fer els assaigs i a la dificultat de fer avaluacions prèvies en les fases de disseny o de prototip.

El projecte europeu HIRF-SE, realitzat en els darrers quatre anys, ha desenvolupat mètodes de simulació numèrica per poder avaluar la compatibilitat electromagnètica d’avions i helicòpters tant en les fases de disseny dels vehicles com en la validació final per la certificació. La possibilitat de poder avaluar el comportament electromagnètic de l’estructura i el cablejat, tenint en compte els nous materials utilitzats en aeronàutica, abans de disposar del prototip final de la nau, permet reduir de manera considerable la costosa fase de certificació i qualificació dels aparells.

En el projecte han participat 43 socis de 12 països europeus i ha tingut un pressupost total de 26,5 milions d’euros.

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC ha treballat en aquest projecte en vàries tasques. Per una banda ha desenvolupat tècniques de post processat i de validació dels resultats de les simulacions. També ha participat en les diferents campanyes d’assaigs, realitzant mesures de parts d’helicòpters i avions no tripulats en els laboratoris del grup i col·laborant amb altres socis en la mesura completa d’un helicòpter en les instal·lacions d’Alenia, l’empresa italiana coordinadora del projecte.