Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals

Els dies 4 i 5 de febrer CITCEA UPC va participar en la reunió de kick-off del projecte Smart Rural Grid finançat per la UE (FP7). L’objectiu del projecte consisteix en validar noves tecnologies i dispositius per a una gestió activa i intel·ligent de la xarxa elèctrica en entorns rurals. S’implicarà de manera directa als propis consumidors per a la gestió de la demanda elèctrica i es treballarà en el desenvolupament d’un sistema de previsions i de gestió dels desequilibris i de la congestió de la xarxa, per tal de simplificar i facilitar la integració de fonts d’energia renovables. S’espera poder donar resposta a serveis crítics per als usuaris en milisegons.


El projecte, que té una durada de tres anys, està coordinat per l’empresa Estabanell i Pahisa Energia, i compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros.