ENERGIA

Producció

ENERGIA FOTOVOLTAICA

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Sistemes fotovoltaics reconfigurables per a l'energia
 • Arquitectures modulars de conversió de potència
 • Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa
 • Modelització i control d’inversors i convertidors fotovoltaics
 • Refrigeració i gestió tèrmica de panells fotovoltaics
 • Hibridació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica amb altres fonts d’energia
[/bg_collapse]

ENERGIA EÒLICA

[bg_collapse view="link-inline" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Sistemes de transmissió de centrals eòliques marines
 • Anàlisi i disseny de controladors avançats per a aerogeneradors
 • Anàlisi del flux d’harmònics a les centrals eòliques i disseny de mesures de mitigació
 • Anàlisi del rendiment de les centrals eòliques
 • Disseny de mini generadors eòlics
 • Túnel de vent virtual de pales de turbina eòlica
[/bg_collapse]

HIDROELÈCTRICA

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Anàlisi i diagnòstic de vibracions en maquinària
 • Manteniment predictiu
 • Monitorització avançada i detecció de danys
 • Dinàmica estructural, efectes del fluid sobre la resposta estructural
 • Investigació numèrica i experimental dels fluxos cavitants
 • Simulació numèrica en fluxos turbulents
 • Rendiment de la central hidroelèctrica
 • Anàlisi de producció de mini centrals hidroelèctriques
[/bg_collapse]

BIOENERGIA I BIOFUELS

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Cèl·lules de combustible microbianes a les zones humides construïdes
 • Producció de biocombustibles a partir de biomassa d'algues
 • Digestor anaeròbic de baix cost
 • Producció d’hidrogen a partir de biomassa
[/bg_collapse]

ENERGIA TÈRMICA SOLAR

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Integració d’estanys solars: emmagatzematge i producció d’energia
 • Col·lectors solars que fan servir materials d’aïllament transparent (TIM)
 • Receptor en centrals solars de concentració
 • Emmagatzematge tèrmic en centrals solars de concentració
 • Integració en xarxa d’energia solar
[/bg_collapse]

ENERGIA OCEÀNICA

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Avaluació dels recursos energètics de les ones
 • Balanç d’energia d’ones en models d’ones
 • Proves de dispositius de captura d’energia d’ones
 • Optimització del disseny de geometria de boies
 • Interacció fluid-estructura per a boies i ones
 • Dispositius sobrepassats
[/bg_collapse]

ENERGIA GEOTERMAL

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Energia geotèrmica d’entalpia molt baixa (fins a 30ºC)
 • Energia geotèrmica de baixa entalpia (de 30ºC a 90ºC)
 • Energia geotèrmica d’entalpia mitjana (de 90ºC a 150ºC)
[/bg_collapse]

ENERGIA NUCLEAR I SEGURETAT

[bg_collapse view="link" color="#4a4949" expand_text="Mostra més" collapse_text="Mostra menys" ]
 • Seguretat nuclear. Avaluació del risc probabilístic
 • Instrumentació nuclear
 • Centrals nuclears
 • Reactors de fusió nuclear
 • Caracterització de residus nuclears
[/bg_collapse]

Distribució y consum

MEDI AMBIENT

Reciclatge, Suprareciclaje, Tractament

Preservació dels ecosistemes

SECTORS D'APLICACIÓ

AERONÀUTICA
AUTOMOCIÓ
INFRAESTRUCTURES
SALUT
FABRICACIÓ
TÈXTILS

PROJECTES RELACIONATS