La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya  (CIT UPC) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Raó social: Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC)

NIF: G65497182

Adreça: Edifici Omega (planta 0), C/Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona

Contacte: info.cit@upc.edu

Qui són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones de que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que han sol·licitat rebre el butlletí amb  comunicacions sobre novetats, serveis, i/o promocions del CIT UPC
 • Persones que es volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal publicats a la bossa de treball.

Amb quina finalitats i legitimització utilitzem les dades personals?

Al CIT UPC tractem les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les teves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte
  Al CIT UPC utilitzarem les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres productes i serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.
  Legitimitat:
  • Interès legítim del CIT UPC per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
  • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.
 • Enviament de comunicacions per qualsevol canal, inclòs per via electrònica
  El CIT UPC tractarà les dades de contacte proporcionades per a informar i assessorar a aquells interessats que expressament ens ho hagin sol·licitat. Així, el CIT UPC tractarà les dades personals dels interessats per a realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, noticies i promocions que pugui ser del seu interès i relacionades amb l’activitat del CIT UPC.
  Legitimitat:
  • Consentiment específic que es sol·licita a l’interessat en els formularis de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.
  • Consentiment que es dona de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris poden sol·licitat la recepció de butlletins.
 • Enviament de candidatures a processos de selecció oberts
  Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts pel CIT UPC amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.
  Legitimitat:
  • Interès legítim del CIT UPC per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
  • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.

A més de l’anterior, el CIT UPC podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i el CIT UPC sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

Durant quant de temps conservarem les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que el CIT UPC conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades es mantindran un màxim de 1 any si no han estat admesos en cap procés de selecció durant aquest període o l’interessat no hagi donat el seu consentiment per a la seva conservació per un període més prolongat.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, el CIT UPC es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligas per una llei o l’interessat ens hagis donat el seu consentiment. 

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). Tanmateix, només es realitza amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d’entitats en els EUA, que estiguin acreditades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les teves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades pel CIT UPC, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a

 • Per correu electrònic: dpo.cit@upc.edu
 • Per correu postal: Edifici Omega (planta 0), C/Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. El CIT UPC podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimització que ho justifiqui.

Addicionalment, en el cas del servei de l’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de butlletins de comunicacions notificant al CIT UPC que no desitja seguir rebent les mateixes. Per a això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé utilitzar l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial per donar-se de baixa de la llista d’enviament de comunicacions comercials electròniques.

El CIT UPC recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

Seguretat en el tractament i custòdia de dades

El CIT UPC declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats. 

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar y aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Ús de cookies (galetes)

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

Modificació de la Política de Privacitat

El CIT UPC pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.