Estudi fluidodinàmic de sistema de bombament de la central tèrmica de carboneres

AMITIE: Noves tecnologies de fabricació additiva per a materials ceràmics
gener 16, 2017
Nous materials compostos de metall-ceràmica d’elevada tolerància a sol·licitacions extremes
desembre 1, 2016
2017

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) ha realitzat l’estudi fluidodinàmic i estructural numèric i experimental del sistema de bombeig DSOX de la central tèrmica d’ENDESA de Carboneras (Almeria) per determinar l’origen de les vibracions d’un dels edificis de la central i estudiar-ne la solució.La central tèrmica litoral consta de dos grups de generació d’energia basats en turbines de vapor amb una potència conjunta de 1159 MW. Els dos grups disposen d’equips de dessulfuració que utilitzen beurada de calç per eliminar els compostos de sofre dels gasos provinents de la combustió. El fluid és impulsat des de la part inferior de l’absorbidor a la part superior mitjançant quatre bombes centrífugues i les canonades d’aspiració i d’impulsió respectives, les quals durant el funcionament generen fortes vibracions en un dels edificis de la central.


Projectes Relacionats