Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial a Ciutat Vella

Lligant bituminós per a carreteres a partir dels residus dels tancs dels petroliers
Nou lligant bituminós per a carreteres a partir dels residus dels tancs dels petroliers
setembre 2, 2021
Imatge recurs del barri del Raval a Barcelona
Estudi de prediagnosi de l’edificació residencial en els barris vulnerables de la ciutat de Barcelona
juliol 28, 2021
30/08/2021

El Grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ UPC) ha participat en un projecte de recerca aplicada al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, amb la col·laboració de l’Associació Oasiurbà, amb l’objectiu de generar una base de coneixement científic sobre el fenomen de la vulnerabilitat socioresidencial des d’un punt de vista integral i amb un abast multiescalar.

L’estudi s’ha centrat, en primer terme, en algunes comunitats residencials de l’àmbit central i sud del Raval, amb perspectives de continuïtat en la resta d’àmbits vulnerables del districte de Ciutat Vella.

La metodologia seguida pren com a punt de partida l’escala de l’habitatge i la comunitat per tal d’aprofundir en les eines de detecció i diagnosi i exportar alguns resultats a escala urbana. Un extens treball de camp amb visites als espais comuns d’unes 70 comunitats residencials ha permès recopilar informació detallada a nivell d’habitatge i de comunitat. En tot el procés s’han tingut en compte la perspectiva, les necessitats i la satisfacció de les persones residents respecte a l’espai que habiten (observant els usos, l’apropiació i la cura dels espais per part de les persones, així com recollint les seves observacions gràcies a entrevistes i converses no estructurades).El projecte ha comptat amb la col·laboració a més, de diferents entitats locals i de l’administració, a fi de promoure la transferència de tecnologia i la generació de xarxes d’intercanvi de coneixement. Els resultats obtinguts permetran orientar les polítiques públiques de lluita contra la desigualtat territorial a Ciutat Vella, amb el repte de millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables, en risc d’exclusió residencial.

El projecte ha comptat amb finançament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.


Projectes Relacionats