Efectes de l’illa de calor urbana sobre la regió metropolitana de Barcelona

Un nou sistema de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució del consorci d’aigües de Tarragona
desembre 12, 2019
SMUFF: Nous instruments per aconseguir millors prediccions dels impactes derivats de les pluges intenses
desembre 1, 2019
2019

L’illa de calor urbana (ICU) és un fenomen que es manifesta quan una àrea urbana és molt més càlida que les àrees no urbanitzades circumdants. Consisteix en una acumulació de calor a causa de les activitats urbanes, però, sobretot, a la massa de formigó i altres materials absorbents de calor d’una ciutat. L’ICU accentua els efectes del procés d’escalfament global resultant del canvi climàtic. Aquests efectes tenen un impacte negatiu tant des de la perspectiva de la salut i el confort dels habitants, com del consum energètic associat a les majors exigències de refrigeració dels espais urbans. Es tracta d’aspectes que s’agreugen en episodis d’onades de calor que, cada vegada de manera més contínua, afecten el nostre territori.


 

En aquest context, en el marc del projecte Urban-CLIMPLAN, el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV UPC) ha estudiat l’ICU de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com els principals factors que la determinen, com ara la morfologia urbana, els usos del sòl, el disseny del paisatge, la selecció de materials i la localització de la vegetació, entre d’altres. Aquesta anàlisi s’ha completat amb un seguit d’estudis de casos concrets, com ara Sant Cugat del Vallès, Sabadell Centre, Viladecans-Gavà-Castelldefels, parcs urbans de Barcelona i el Campus Nord de la UPC, els quals han permès conèixer a diferents escales la concreció del fenomen en aquesta zona.

El projecte ha prestat una atenció especial a la distribució espacial de la temperatura superficial de sòl (LST), així com a la temperatura superficial de l’aire (LSAT). La primera s’ha analitzat (a escala metropolitana), principalment, per mitjà de models desenvolupats a partir de la informació subministrada pels satèl·lits Landsat i MODIS. La segona s’ha analitzat per mitjà de la informació subministrada per les estacions meteorològiques i, com a conseqüència l’escassetat de dades d’aquestes últimes, ha obligat, també, a desenvolupar models per conèixer-les de manera detallada.

L’objectiu rellevant del projecte ha estat, així mateix, obtenir l’ICU nocturna. La temperatura de nit és especialment rellevant des de la perspectiva de la salut a causa de la major vulnerabilitat de la població. Urban-CLIMPLAN ha desenvolupat una sèrie de models que permeten conèixer de manera detallada l’LST nocturna i posen en relleu les àrees de major vulnerabilitat del territori metropolità de Barcelona.

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, convocatòria de 2015.Projectes Relacionats