LENA: Aprenentatge continu per millorar la IA aplicada a la navegació de robots amb interaccions humanes

SASACI: Un sistema d’assistència intel·ligent per al sector de l’arquitectura i la construcció
abril 17, 2024
BRUVIT: Una nova eina de brunyiment amb bola assistida per ultrasons per millorar l’acabat de peces en operacions de tornejat
març 19, 2024

04/04/2024

El projecte LENA neix amb l'objectiu de crear algorismes d'aprenentatge continu en el camp de la intel·ligència artificial (IA) que, alhora, siguin robustos i flexibles. Aquest projecte està liderat pel Mobile Robotics and Artificial Intelligence Group (RAIG) des de l’Institut de Robòtica Industrial (IRI, CSIC-UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). LENA pretén desenvolupar tècniques innovadores que permetin superar les limitacions actuals dels algorismes d'IA, que una vegada entrenats, solen mostrar una certa rigidesa davant de noves situacions no previstes.


Actualment, la major part dels algorismes d'IA s'optimitzen a través de processos d'entrenament basats en dades, seleccionant conjunts d’aquestes que intentin abastar el màxim espectre de situacions possibles. Malgrat això, una vegada completat l'entrenament, les xarxes que se'n deriven tendeixen a esdevenir estàtiques. LENA busca mitigar aquesta restricció en el cas de la navegació autònoma de robots, ja que és fàcil que es trobin davant de situacions no previstes. 

Dins el marc de LENA, es desenvoluparan mètodes per a l'aprenentatge incremental o en línia, així com de transferència d’aprenentatge. A més, es posa un especial èmfasi en les interaccions entre humans i robots, explorant com l'aprenentatge pot ser optimitzat mitjançant la comunicació bidireccional que imita les interaccions humanes. Per garantir la seva eficàcia, totes les tècniques desenvolupades seran exhaustivament provades amb dades reals procedents de la navegació de robots.

Aquests nous desenvolupaments permetran als algorismes adaptar-se als canvis en la disponibilitat i naturalesa de les dades al llarg del temps, convertint-se en eines valuoses per a aplicacions amb dades en constant evolució. A més, facilitarà una millora substancial en la capacitat dels robots per entendre i interactuar amb el món físic, ampliant el seu coneixement mitjançant noves experiències. També millorarà la precisió en les prediccions i decisions dels robots gràcies a una millor comprensió del context en què processen la informació. La capacitat d'aprendre de dades generades per humans i l'ajustament del comportament dels sistemes d'IA basat en aquest aprenentatge promouran la generació d'idees innovadores i una interacció més natural i efectiva amb els usuaris humans.

El projecte LENA no només suposa un avanç significatiu en el camp de la robòtica i la IA, sinó que també contribuirà de manera substancial a la millora de la interacció entre humans i robots en entorns dinàmics i canviants.


Pressupost i finançament

El pressupost total del projecte LENA és de 101.250 €, amb una durada prevista des de l’1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2026. Ha estat finançat a través del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023 (Agència Estatal de Recerca). 


Project PID2022-142039NA-I00 funded by MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 and by "ERDF A way of making Europe".


 
 


Projectes Relacionats