Materials projectats lleugers per reforçar i rehabilitar edificacions i estructures de patrimoni urbà

Estudi de prediagnosi de l’edificació residencial en els barris vulnerables de la ciutat de Barcelona
gener 7, 2022
Una plataforma de software per crear metamaterials programables i reconfigurables
gener 7, 2022

Investigadors dels grups de recerca Enginyeria de la Construcció (EC), Grup d’Arquitectura i Tecnologia (GAT), Laboratori d’Innovació i Tecnologia en l’Arquitectura (LiTA) i Materials de Construcció i Carreteres (MATCAR) han treballat en una metodologia per millorar la gestió del patrimoni urbà, abordant aspectes essencials en el procés de reforçament o reparació, així com durant la seva vida útil.A Espanya es disposa d’un patrimoni construït urbà format per edificacions i estructures auxiliars que s’acosten a la fi de la seva vida útil, segons van ser dissenyades en els projectes inicials. Atesa l’elevada inversió de recursos en la construcció d’aquest patrimoni, és essencial invertir en la seva reparació i rehabilitació per augmentar-ne la funcionalitat i seguretat.

Una de les opcions més habituals per reforçar els elements estructurals és la projecció de materials de cimentació, els quals formen una capa adherida a l’element estructural reforçat. Tot i el gran potencial d’aquesta tècnica per a la rehabilitació, el seu ús estès i eficient té limitacions, com les relacionades amb la seva execució, que pot presentar fenòmens adversos com el rebot o interrupció de material projectat. El projecte MAPPU pretén millorar el coneixement existent dels mitjans materials, tècnics i de càlcul estructural necessaris per dur a terme reforços mitjançant projecció en una única capa que responguin de manera segura a tots els requeriments plantejats.

El salt tecnològic que MAPPU ha aconseguit en el mètode de reforç mitjançant projecció es fonamenta en quatre vectors. En primer lloc, la millora dels materials emprats mitjançant l’ús de barreges projectades estructurals lleugeres, amb baixa permeabilitat, retracció compensada i més sostenibles que permetin una aplicació més fàcil i millorin el reforç resultant. En segon lloc, a través del desenvolupament de models de càlcul estructural que tinguin en compte les especificitats del material projectat (lleuger o de densitat normal) i que permetin un disseny optimitzat pel que fa a adherència a armadures i fluència, és a dir l’augment de deformació de la capa projectada a càrrega constant, que a la llarga comportarà un augment de la càrrega absorbida per l’estructura reforçada. En tercer lloc, a través de la millora de les tècniques de control de qualitat emprades per avaluar el comportament del material projectat a l’inici de la seva vida útil. Finalment, a partir de la proposta de models de durabilitat integrals que permetin dissenyar i analitzar la vida útil de l’estructura considerant tant el reforç com l’estructura ja existents.

Com a resultat de tot això, s’ha aconseguit reduir els riscos possibles a causa de la degradació dels materials i s’ha augmentat la seguretat de les estructures. També s’han proposat nous models que avui encara no estan disponibles en normatives per al disseny estructural de la capa projectada (per exemple, amb referència al formigó projectat lleuger o a l’adherència de les armadures i fluència del formigó, entre d’altres, per a les normatives d’aplicació). Amb això, s’ampliarà el camp d’aplicació de la tècnica, es reduiran les despeses amb materials i el consum de recursos naturals. També es desenvoluparan mètodes per al control de l’evolució de les propietats mecàniques del material projectat, cosa que augmentarà l’eficiència i la qualitat de les actuacions.

El projecte MAPPU ha tingut una durada de quatre anys (de desembre de 2016 a desembre de 2020), forma part del marc del Programa Estatal d’R+D+i orientat a Retos de la Societat del MINECO i ha comptat amb un pressupost de 96.800 euros.


Projectes Relacionats