PaperChain: Un model d’economia circular per a transformar residus de paper en matèries primeres secundàries

Nou sistema de rotació omnidireccional
novembre 8, 2018
SLICENET
octubre 20, 2018
24/10/2018

La UPC col·labora en el projecte europeu PaperChain, una iniciativa que té l’objectiu de desenvolupar un model d’economia circular que valoritzi els residus generats per la indústria del paper i els empri com a primeres matèries en sectors com ara el sector de la construcció, el miner i el químic.  Les primeres proves, a Espanya, s’estan realitzant a la província de Saragossa, on s’està comprovant la viabilitat de l'ús de cendres com a conglomerants alternatius per a carreteres.El projecte PaperChain, coordinat per Acciona, compta amb la participació de 20 socis de cinc països europeus i inclou demostracions a gran escala en diversos entorns operatius: en el sector de la construcció, a Espanya (capes de sòl estabilitzat en carreteres), a Portugal (asfalts i formigons) i a Eslovènia (materials compostos per a estabilització de talussos); i a Suècia, en el sector químic (bioetanol per a productes químics secundaris) i en el sector miner (capes segellants d’enderrocs). Amb un pressupost de 7,8 milions d'euros, el projecte està finançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

Un equip d’investigadors del grup de recerca Materials de Construcció i Carreteres (MATCAR) de la UPC, format per Rodrigo MiróAdriana MartínezFélix-Edmundo Pérez i Marilda Barra, participa en el projecte. En concret, en la millora i l’estabilització de les explanades en què es recolza el ferm de la carretera. En aquestes superfícies, el conglomerant habitualment emprat per reforçar la resistència al trànsit —ciment o calç— és substituït per cendres procedents de la indústria paperera. L'ús d'aquestes cendres permet importants reduccions de la petjada de carboni en la construcció de carreteres ja que el ciment i la calç són importants emissors de CO2.

L’equip d’investigadors també s’ocupa de caracteritzar els materials a emprar —sòls i cendres—, així com d’avaluar les propietats mecàniques de la seva combinació resultant, a fi de definir la fórmula de treball a utilitzar en les etapes de construcció. Aquesta etapa també inclou un estudi de durabilitat mitjançant assajos que simulen els efectes climàtics a llarg termini. 

Casos pràctics a Saragossa
Per comprovar la viabilitat de l’ús de les cendres, s’ha realitzat un monitoratge tècnic de dos trams de prova a la província de Saragossa mitjançant un sistema d'auscultació. El primer tram s’està realitzant aquest mes d’octubre a Ejea de los Caballeros i consisteix en l'estabilització d'un camí sense pavimentar —d’un quilòmetre de longitud— en l'entorn d’un parc periurbà.

El segon tram de prova, que s’està construint a Villamayor de Gállego, consisteix en la renovació del ferm d’un carrer d’un quilòmetre de longitud mitjançant l'execució d'una capa de sòl estabilitzat.

L'efecte de la cendra en aquests sòls es tradueix en la pràctica eliminació de l'inflament —increment de volum que experimenten alguns sòls en augmentar la seva humitat— i l'augment de la capacitat portant —la capacitat del terreny de suportar les càrregues aplicades sobre ell— , fet que generarà un estalvi significatiu en el seu manteniment. A més, aquesta zona de Saragossa té una extensa xarxa de camins rurals i una intensa activitat agrícola i ramadera amb trànsit de maquinària pesant.


Projectes Relacionats