SAFEPASS: Un sistema constructiu híbrid poliurea-formigó per millorar la seguretat en la conservació d’infraestructures

BE-LIGHT: Noves eines de fotònica i intel·ligència artificial per al diagnòstic de malalties oculars, cardiovasculars i neurodegeneratives
desembre 4, 2023
Noves tècniques de microencapsulació de fragàncies biodegradables per a detergents per evitar l’alliberament de microplàstics al medi ambient
novembre 28, 2023

29/11/2023


La protecció de les infraestructures suposa un repte comercial i, alhora, ecològic, ja que permet allargar la vida útil d'aquests elements i evita la generació prematura de residus.

L'empresa AZVI, juntament amb el Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i l'spin-off de la UPC, Composite Structural Engineering Solutions, SL (CSES), treballa en el projecte SAFEPASS per estudiar la protecció dels passos de formigó sobre l'autopista que regularment es veuen afectats per impactes dels vehicles que circulen amb excés de gàlib.

Els objectius de SAFEPASS són múltiples. En primer lloc, es pretén evitar que es produeixin despreniments de rebles a causa de l'impacte, garantint la seguretat dels usuaris de la via. En segon lloc, en cas d'impacte, es vol assegurar que aquest no comprometi la durabilitat de l'estructura en tant que es limiti la penetració d'agents (per exemple, l'aigua, l'oxigen i productes químics agressius com els sulfats) els quals promoguin l'oxidació de les armadures. En tercer lloc, es pretén generar un sistema de detecció dels danys que permeti alertar del possible impacte en el tauler del pont, localitzar aquest impacte i avaluar la gravetat de l'afectació sobre l'estructura.

Per aconseguir aquests objectius, es planteja un recobriment de poliurea, que s'estudiarà des del punt de vista teòric i mitjançant assajos experimentals, caracteritzant tant aquest material com la resposta estructural de provetes de formigó protegides amb poliurea enfront dels impactes. En aquesta línia, també s'avaluarà la capacitat de la poliurea de protegir els elements de formigó armat i pretensat contra la corrosió. Finalment, s'utilitzaran elements piezoelèctrics de baix cost com els sensors d’impacte, per la seva naturalesa passiva i la seva resposta eficaç enfront d'accions dinàmiques, ja que els senyals de sortida contribuiran a la categorització del nivell de dany.

CATMech-UPC aporta la seva dilatada experiència en l'ús d'elements piezoelèctrics en sistemes mecànics i la infraestructura disponible per a l'execució dels assajos mecànics de major complexitat (impactes).

Els resultats esperats són poder evitar per complet els despreniments, allargar la vida útil de les infraestructures estudiades en un 20% i poder detectar l'ocurrència d'un impacte destructiu sense falsos negatius.

Pressupost i finançament

El projecte, iniciat al juliol de 2022, compta amb el finançament del CDTI a través del contracte IDI-20221087. A més, s'ha de destacar la col·laboració de Tecnopol, líder en la producció de poliureas. CATMech-UPC, a través d'un conveni de col·laboració que finalitzarà al desembre de 2024, gestionarà un pressupost de 70.000,00 € per al desenvolupament del projecte.


 
 

Figura 1. Assajos preliminars de poliurea a tracció, amb una elongació de més de 6 vegades la seva grandària original.


Projectes Relacionats