Anàlisi aerotèrmica d’un ventilador RAM-AIR per a aeronaus

Avaluació electromagnètica dels productes mecalux
març 19, 2015
Nou material de zircònia per a aplicacions dentals modificat superficialment i amb rugositat controlada
març 19, 2015
2015

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor i Massa (CTTC UPC) ha estudiat, en el marc d'un projecte europeu CleanSky (EFFAN), el comportament fluidodinàmic i tèrmic d'un ventilador ram-air (circuit auxiliar de refrigeració per aire en aeronaus). El desenvolupament d’avions cada vegada amb més components elèctrics demana un ventilador ram-air amb nous requisits, com són cobrir un rang de cabals molt ampli sense problemes d'inestabilitats (surge) i treballar a temperatures més elevadesCTTC UPC ha treballat de manera específica en l'anàlisi tèrmica del motor del ventilador i en la generació d'una nova metodologia de càlcul basada en tècniques numèriques desenvolupades amb anterioritat (immersed boundary method i adaptive mesh refinement). Aquesta estratègia numèrica és capaç de simular la geometria del motor del ventilador intern en 3D amb gran flexibilitat (materials, elements fins...). La simulació també considera la transferència de calor per convecció de l'aire exterior i la generació interna de calor del motor.


Projectes Relacionats