CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

PROCESSOS AVANÇATS DE FABRICACIÓ

 • Desenvolupament de nous processos per a materials d'alt rendiment.
 • Fabricació d'alta precisió per a la miniaturització de productes (micro i nano).
 • Desenvolupament de nous processos de fabricació a través de la mecanització d'alta velocitat.
 • Tècniques avançades per controlar i monitorar el procés / qualitat del producte:
  • Tecnologies espectrals aplicades al control on-line: monitorització i inspecció sense contacte (metrologia superficial a micro i nanoescala, detecció de defectes superficials i a nivell intern, colorimetria d'alta resolució en temps real, paràmetres específics...).
  • Visió artificial en processos de producció.
  • Assajos òptics no destructius.
  • Sistemes de detecció d'errors en mecanismes de velocitat d'alta operació i línies de producció.
 • Enginyeria aplicada a processos amb làser (disseny de capçals òptics, especificació de sistemes complets, seguretat).
 • Automatització de processos:
  • Automatització de processos de producció estàndard.
  • Aplicacions personalitzades basades en microprocessadors DSP, microcontroladors i circuits integrats reconfigurables (FPGA).
  • Sistemes de sensors i extracció de dades.
 • Robòtica:
  • Disseny, prototipatge i control de robots.
  • Robòtica col·laborativa: robots amb capacitats millorades per a la programació i per a la interacció amb persones i processos.
 • Tecnologies de fabricació additives (prototipat ràpid): impressió 3D, estereolitografia (SLA) i sinteritzat selectiu de làser (SLS).
 • Desenvolupament de sistemes, components i instal·lacions de fluids mecànics, oleohidràulics, pneumàtics i termofluids.

SISTEMES DE FABRICACIÓ ADAPTATIVA I INTELIGENT

 • Sistemes intel·ligents per prendre decisions sobre tasques i processos complexos.
  • Diagnòstic i manteniment predictiu d'equips i maquinària rotatius.
   • Detecció precoç de fallades i pronòstic. Anàlisi multidimensional i detecció.
   • Sensors i actuadors de baix cost per a la recopilació de dades, seguiment,  presa de decisions i optimització.
  • Eines de decisió avançades per a la Fabricació amb Zero Defectes:
   • Estratègies per predir la producció i la qualitat basades en el seguiment continu i en temps real.
   • Sistemes electrònics per a la detecció precoç de problemes de maquinària.
 • Anàlisi de processos de fabricació flexible i gestió de sistemes de producció i logística:
  •  Modelització, simulació i optimització de processos de fabricació i sistemes de transport intern
  • Simulació aplicada a la millora de magatzems automatitzats i gestió d'existències
  • Simulació aplicada als sistemes de logística i distribució.
 • Col·laboració home-màquina:
  •  Interfícies de comunicació home-màquina (sistemes de diàleg).
  • Models d'informació avançats per a la generació de coneixement i aprenentatge.
  • Aplicacions intel·ligents per a l'accés mòbil des de dispositius remots.
 • Seguretat i infraestructura TIC:
  • Supervisió, centralització i correlació de controls de seguretat per a la detecció activa d'incidents de seguretat.
  • Gestió local de la xarxa i gestió centralitzada dels llocs de treball.

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES

 • Disseny conceptual i estructural de productes i equips.
 • Gestió de prototips i sèries curtes.
 • Tecnologies per a la reducció del temps de desenvolupament del producte: enginyeria concurrent, fabricació ràpida de prototips, DMA, PLM, CAD / CAE / CAM, CFD, CSM, FEM.
 • Disseny de sistemes i sensors òptics.

FABRICACIÓ SOSTENIBLE

 • Gestió, seguiment i optimització del consum d'energia (models de predicció i optimització de sistemes de consum i suport a la presa de decisions).
 • Avaluació de l'impacte ambiental i estratègia energètica d'un producte o procés.
 • Emissions acústiques, localització i caracterització de fonts de soroll, gestió ambiental i control actiu del soroll. Disseny d'equips amb baixa emissió de soroll o baix nivell de vibracions.

SECTORS D'APLICACIÓ

AERONÀUTICA

AUTOMOCIÓ

INFRAESTRUCTURES

SALUT

MANUFACTURACIÓ

TÈXTIL

PROJECTES RELACIONATS