Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient

ENERGIA

Tecnologies relacionades amb la producció, emmagatzematge, transport, transmissió i conversió d'energia, tant d'origen fòssil com renovable, així com les que fan referència a estalvi energètic.

 

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 

VEHÍCLES ELÈCTRICS

Anàlisi de l'impacte de vehicles elèctrics a les xarxes elèctriques. Definició de les especificacions per als punts de recàrrega. Disseny i desenvolupament de carregadors, sistemes V2G / V2H i bateries.

 

XARXES INTEL·LIGENTS

Estratègies avançades de manteniment. Millora de l'eficiència energètica. Millora en la gestió i qualitat del subministrament elèctric.

 

 

ENERGIA EÒLICA

Control de turbines eòliques i d'aerogeneradors flotants al mar.

 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Integració d'instal·lacions fotovoltaiques en xarxes de baix voltatge. Disseny i simulació de panells fotovoltaics.

 

 

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Desenvolupament de col·lectors tèrmics solars usant materials aïllants transparents. Recerca de l'emmagatzematge tèrmic en plantes de concentració solar.

 

MICRO XARXES

Disseny de petits sistemes de generació d'energia. Gestió i control de sistemes d'emmagatzematge d'energia intel·ligents.

 

 

GESTIÓ DE LA ENERGIA

Optimització en l'ús de l'energia i de la demanda energètica. Sistemes de transport d'energia en alt voltatge.

 

ENERGIA TÈRMICA

Emmagatzematge del calor tèrmic obtingut en líquids aprofitant el canvi de fase dels materials. Desenvolupament d'intercanviadors de calor.

 

 

ENERGIA HIDROELÈCTRICA

Estudi de la quantitat d'energia hidroelèctrica generada segons el comportament dinàmic de l'aigua. Solució a problemes d'interacció entre el fluid i les estructures de les centrals hidroelèctriques i simulació de vibracions en turbines.

 

DISSENY D'EQUIPS SOSTENIBLES

Avaluació de l'estratègia energètica de productes i processos. Minimització de les emissions contaminants i l'impacte ambiental negatiu produït.

 

 

MATERIALS

Desenvolupament de materials preparats per a condicions extremes. Recerca de materials per a piles de combustible.

MEDI AMBIENT

Tecnologies relacionades amb la contaminació atmosfèrica, del aigua i del sòl, pel que fa referència a la seva prevenció i tractament, així com les relacionades amb reciclatge, gestió i recuperació de residus i sostenibilitat.

 

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

Control ecotoxicològic aquàtic i terrestre.

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Control de les emissions de soroll i mesurament del soroll ambiental. Avaluació de la qualitat acústica dels edificis.

 

 

MODELS DE PREDICCIÓ METEOROLÒGICA I SISTEMES D'ALARMA

Desenvolupament de models meteorològics i hidrològics basats en l'estudi del cicle de l'aigua. Sistemes d'alarma d'inundacions.

 

GESTIÓ DE L'AIGUA

Implementació de sistemes de gestió automàtica de l'aigua. Mesura i control de qualitat. Disseny de sistemes de purificació, reutilització i reciclatge de l'aigua.

 

 

ENTORN MARÍ

Instrumentació oceanogràfica. Monitorització d'espècies. Construcció i instal·lació de cablejat en observatoris submarins autònoms.

SECTORS D'APLICACIÓ

 

 

 

   Manufacturing               Salut                  Tèxtil/Moda           Aeronàutica           Automoció      Infraestructures