REDUCCIÓ EN L’ÚS DE RECURSOS I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT


Tractament d’aigües: depuració i reutilizació

 • Biotecnologies per la recuperació d’aigua i d’altres recursos.
 • Desenvolupament d’eines per al suport en la implementació i la gestió de la reutilització d'aigua residual.
 • Recuperació de l’amoni provinent d’aigües residuals i valorització per a ús agrícola.
 • Restauració de recursos hídrics amb aigua purificada (recàrrega artificial de aqüífers).
 • Síntesi verda de nanopartícules metàl·liques a partir d’aigües àcides de mines i extractes de residus agroalimentaris.
 • Producció de bioestimulants a partir de cianobacteris i aigües residuals.

Emissions i contaminants:

 • Zero Ship Emissions.
 • Absorció selectiva de SOx y NOx provinents dels gasos de combustió.
 • Tecnologies biològiques avançades per eliminar contaminants gasosos.
 • Bio-valorització de CO2 per la producció sostenible de biometà.
 • Sistemes de detecció de contaminants mitjançant processat d'imatge i sensòrica.
 • Catalitzadors per eliminar i transformar el CO2 en etanol.
 • Eliminació i mitigació de la contaminació per l’ús de plaguicides.


RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS

ECODISSENY


PROJECTES RELACIONATS