URBANISME I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, medi ambient i paisatge

 • Plans urbanístics singulars.
 • Plans estratègics.
 • Agenda 21.
 • Catàlegs urbanístics.
 • Estudis de diagnosi-proposta urbanístics i territorials.
 • Estudis paisagístics.
 • Informes d’impacte ambiental.
 • Informes d’implantació d’infraestructures, noves activitats, àrees urbanes,...
 • Informes de sostenibilitat.

Gestió de Residus

 • Minimització de residus en origen i revalorització.
 • Estudi i tractament de residus sòlids urbans (RSU)
 • Gestió i tractament de residus especials (orgànics, agricultura, industrial,...)
 • Valoració de residus:
  • de construcció (reciclatge i utilització)
  • de la pavimentació.
  • de fangs de depuradora.
  • altres.
 • Aïllament de residus (RSU, industrials i radioactius)
 • Neteja municipal.

Espai públic i infraestructures urbanes

 • Propostes d’actuació i millora de l’espai públic.
 • Estudis de mobilitat aplicats a l’espai públic.
 • Informes de manteniment.
 • Recomanacions tècniques sobre materials i mobiliari.
 • Informes i projectes sobre vegetació urbana.
 • Catalogació d’espais urbans.
 • Estudis d’infraestructures i serveis urbans.

Equipaments i patrimoni

 • Propostes d’arquitectura per a equipaments singulars.
 • Treballs exploratoris sobre nous equipaments.
 • Programació d’equipaments i instal·lacions públiques.
 • Catàlegs de patrimoni arquitectònic.
 • Estudi i propostes de nous usos.
 • Informes i projectes d’intervenció en el patrimoni: rehabilitació, restauració, conservació.
 • Informes de manteniment i sostenibilitat en edificis públics.

Habitatge

 • Informes de demanda i oferta d’habitatges.
 • Redacció de programes d’habitatge públic.
 • Delimitació d’àrees de rehabilitació integrada.
 • Propostes d’actuació de rehabilitació i millora de barris.
 • Propostes d’innovació tipològica i tecnològica d’habitatges.
 • Informes i estudis sobre sostenibilitat i habitatge.
 • Recomanacions de polítiques de manteniment.