Buildings & Infrastructure

Models prospectius de creixement demogràfic i de la interacció entre transport i usos del sòl per a l'avaluació de plans i projectes

  El projecte desenvolupa un model que avalúa l'impacte de les xarxes viàries sobre el creixement urbà, i l'impacte d'aquest sobre les necessitats de transport. Aquesta avaluació es fa des de la perspectiva ambiental (consum d'energía per part dels teixits urbans, consum de sòl, i consum de carburant per part de la mobilitat de les persones), així com de l'econòmica-social (increment/reducció del temps de transport de la mobilitat de les persones).

  Amb aquest model, per tant, és pot tenir una avaluació objectiva de l'eficiència ambiental, econòmica i social de les actuacions sobre el territori. El projecte ha rebut finançament del Ministeri de Foment, i s'ha desenvolupat amb l'empresa Mcrituna a través d'una joint venture.

Circular Economy

Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro

  Aiguamoll horitzontal i / o vertical amb ventilació induïda que una utilitza una mateixa superfície de tractament d'aigua residual procedent de la indústria vinícola, construït dins de contenidors marítims del que li brinda com a característiques ser compacte, modular i mòbil, i que usa el suro com a mitjà  granular. L'aiguamoll és operat i controlat de manera remota per mitjà  d'una plataforma d'operació que permet tenir un sistema flexible i definir el cicle de funcionament d'acord a les característiques i volum de l'aigua tractada, així com i crear i modificar les regles de funcionament de cada element del sistema (bombes, electrovà lvules, sensors de nivell, etc.)

  L'objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d'acord amb la mida de la partícula. Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà  utilitzada com a material absorbent en aiguamolls construïts, com sistema d'eliminació de components orgànics de l'aigua residual de la indústria vitivinícola.
  El projecte ECORKWASTE (Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro) és un instrument de finançament de projectes enfocats a l'aplicació de l'eficiència ambiental de recursos, i s'implementa des de setembre de 2015 fins a desembre de 2018.

Innovation & technology

Tecnología Sigfox (IoT) para el vehículo eléctrico

Connected Bike. Monitorización de paràmetros de una motocicleta eléctrica mediante la tecnología Sigfox

Environment

Monitorización de cultivos

Desarrollo de una sonda de temperatura del suelo para la monitorización de cultivos basada en Bluetooth Low Energy con la aplicación de captura y configuración de la sonda.

Urban planning

Gestión eficiente de la información urbanística local

Plataforma para una gestión eficiente de la información urbanística local en el contexto de las Smart Cities:
- Se implementa un proceso parametrizado para cuantificar automàticamente el grado de conformidad de la edificación al Planeamiento vigente
-Se facilita el cálculo del techo edificado y del potencial urbanístico de cada parcela y se simulan escenarios de modificación de Planeamiento
El resultado se traduce en una mejora en la eficiencia de la gestión de la información urbanística clave en la toma de decisiones en el àmbito local"Environment

Caracterización de la vegetación en viña, control de plaguicidas y reducción de la contaminación de suelos y aguas

Utilizacion de sensores Lidar y ultrasonidos para la caracterizacion de la vegetacion en viña. Adaptación de la cantidad de plaguicidas a la estructura vegetativa. Reducción de la cantidad empleada y reduccion de la contaminacion de suelos y aguas "TOPPS y TOPPS-Prowadis, dos proyectos Europeos, el promero de ellos dentro del programa LIFE, para reducir la contaminación de aguas por el uso de fitosanitarios. Proyectos PULVEXACT, OPTIDOSA y SAFESPRAY todos ellos financiados por el MICYN (antes CICYT)"

Governance

Anàlisi i desenvolupament d'aplicacions interactives en entorns de projectes d'instal·lacions

Desenvolupament d'una aplicació interactiva per al tràmit de llicències municipals.


Energy

Dessulfuració de gasos rics en energia mitjançant biofiltres percoladors.

La tecnología ha estat aplicada a l'eliminació de compostos corrossius (H2S fonamentalment) del biogàs generat en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals Urbanes, Abocadors etc. La tecnologia consisteix en l'us de biofiltres percoladors per a oxidar biològicament els compostos sofrats del biogàs.

Smart Mobility

Propulsor híbrido para un vehículo urbano ligero

  Este proyecto se enmarca en una serie de tres proyectos destinados a fabricar un vehículo híbrido ligero, de tres ruedas, destinado a usos urbanos. En concreto, nuestro grupo trabajó en el que se desarrolló:
  (1) El sistema de propulsión. Para ello se modelaron las màquinas eléctricas y sus correspondientes sistemas de control, usando los equipamentos disponibles en el mercado y desarrollando aquellos que no lo estaban. Para controlar las màquinas eléctricas se utilizaron técnicas de control robusto, de fàcil implemtación y con hardware de control de bajo coste.
  (2) Gestión de energía entre los diverso elementos de tracción, generación,almacenamiento y control. Se incluyó aquí el control del motor de combustión interna.

City Infrastructure & utilities

monitorització i control en temps real de les xarxes que conformen el cicle integral de l'aigua aplicat a diferents ciutats

  Monitorització i control en temps real de les xarxes que conformen el cicle integral de l'aigua (xarxes regionals, xarxes de transport i distribució, xarxes de clavagueram) aplicant-se a diferents ciutats (Barcelona, Madrid Santiago de Chile, Murcia, Sintra (Portugal):

  a) Real time monitoring of utility networks (e.g. drinking water, sewage, electricity, gas), using telemetry, automatic meter reading and mathematical models of network dynamics, to detect and locate leaks, quality breach events or faulty infrastructure.
  b) Real-time optimal operational control of utility networks, using supervisory control and data acquisition systems (SCADA) and mathematical models to compute, ahead in time, the best operational strategies for control elements so as to optimize economic, environmental and/or other operational goals.
  These methodologies are also applicable to other utility networks, such as gas and power supply and to other large-scale network systems, such industrial plants and transportation networks.