Modelització de la mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona per avaluar el PDU

Finalitza PaperChain: Un model d’economia circular per transformar residus de paper en matèries primeres secundàries
octubre 21, 2021
Monitoren el soroll submarí per reduir l’impacte de l’activitat pesquera
octubre 7, 2021
18/10/2021

L’Àrea Metropolitana de Barcelona necessita pel Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) avaluar la mobilitat generada a l’àmbit de la regió metropolitana regional pels diferents modes de transport i en diferents escenaris de transformació urbana. El PDU és un instrument urbanístic de planejament estratègic i actua com a ròtula entre el planejament territorial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) i el planejament general del Pla General Metropolità (PGM). Urbanisme i mobilitat estan directament relacionats: l’organització de la ciutat i els usos del sòl determinen la demanda de transport que alhora condiciona la infraestructura, l’entramat urbà i l’oferta de serveis de transport.

Així mateix, la infraestructura, els serveis de transports i els efectes de la mobilitat a l’entorn urbà influencien els usos del sòl i la forma urbana. El PDU haurà d’integrar la lectura de la mobilitat projectada amb les directrius urbanístiques de la metròpolis del futur.

inLab FIB, a través de CARNET, col·labora amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per realitzar la modelització de la demanda per l’avaluació del PDU. Aquest pla avaluarà la mobilitat generada en l’àmbit de la regió metropolitana regional pels diferents modes de transport i en diferents escenaris de transformació urbana.

El projecte s’articula en dues fases. La primera d’elles ha consistit en la creació de la cadena de models de demanda segons l’esquema de les etapes de modelització del mètode de les 4 passes. En la segona fase, s’ha desenvolupat la prognosi de la demanda de mobilitat pels diferents horitzons i escenaris de creixement urbà i de desenvolupament de les infraestructures de transport definits pel PDU.

L’estructura de modelització s’il·lustra en la següent figura.S’han emprat eines de planificació del transport (VISUM, PTV-AG) i software estadístics (RStudio) per l’estimació i validació dels models desenvolupats atenent a les diverses fonts de dades. La fusió i combinació consistent de diverses fonts de dades és un aspecte cabdal en aquest projecte.

Tradicionalment els plans urbanístics s’han desenvolupat sense considerar la demanda de transport induïda per les noves actuacions. Amb la incorporació dels models de demanda en una plataforma de planificació com VISUM de PTV-AG, es podrà modelitzar amb més precisió l’impacte de les diferents actuacions urbanístiques implicades en la implantació del nou Pla Urbanístic Metropolità sobre la xarxa viària i de transport públic de la AMB.

El projecte té una durada de 9 mesos i compta amb un pressupost de 60.000 euros.


Projectes Relacionats